Zagęszczanie

Do zagęszczania płynów doskonale nadają się aparaty wyparne próżniowe i nadciśnieniowe.


W próżniowych aparatach wyparnych możliwe jest szczególnie szybkie i efektywne niskotemperaturowe odparowanie wody i innych rozpuszczalników. W warunkach podciśnienia wszystkie rozpuszczalniki osiągają temperaturę wrzenia w zakresie niskich temperatur (np. w 50 mbar woda wrze w 33°C) co pozwala na otrzymanie produktu o szczególnych właściwościach, innych, niż w zagęszczaniu wysokotemperaturowym.


Konstrukcja aparatów wyparnych pozwala na całkowite odizolowanie odparowanego rozpuszczalnika (ważne w przypadku substancji niebezpiecznych) oraz jego całkowite odzyskanie w postaci wykroplonej.


W aparatach wyparnych zastosowano nowoczesny układ kontroli i sterowania pozwalający elastycznie dopasować parametry pracy dla różnych substancji upłynnionych.