Regulamin

REGULAMIN REALIZACJI

§1. PRZEDMIOT REALIZACJI

 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę Urządzeniazgodnie z ofertą handlową stanowiącą załącznik umowy.
 2. Zakres umowy obejmuje budowę, dostawę, montaż oraz uruchomienie Urządzenia w uzgodnionym przez Strony miejscu.

§2. TERMINY REALIZACJI

 1. Umowa ustala się terminy realizacji zadań składających się na przedmiot realizacji.
 2. Termin przedmiotu realizacji może ulec zmianie w przypadku zaistnienia następujących zdarzeń niezależnych od Wykonawcy:
  • Wstrzymania prac na żądanie Zamawiającego;
  • Wystąpienia działania tak zwanej siły wyższej;
  • Niewywiązywania się Zamawiającego z płatności, o których mowa w umowie;
  • Zwłoki Zamawiającego w dostarczaniu Wykonawcy niezbędnych danych, w dokonywaniu uzgodnień, w udostępnieniu odpowiednio przygotowanego miejsca do posadowienia Urządzenia oraz zapewnienia warunków niezbędnych do montażu i uruchomienia Urządzenia na terenie zakładu Zamawiającego.
  • Konieczności dokonania zmian w projekcie, w fazie budowy Urządzenia lub w fazie uruchamiania Urządzenia poprzedzonych stosownymi uzgodnieniami w formie pisemnej (np. e-mail) przez Strony.
  • Na żądanie Zamawiającego magazynowanie urządzenia w magazynie Wykonawcy od dnia planowanej dostawy urządzenia do dnia dostawy wyznaczonej przez Zamawiającego. Przesunięcie terminu uruchomienia urządzenia wyniesie tyle dni ile trwać będzie czas magazynowania urządzenia.

§3. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Zamawiający zobowiązany jest do:
 • Przekazania Wykonawcy szczegółowych informacji dotyczących warunków technicznych i planów sytuacyjnych dla miejsca posadowienia urządzenia na terenie zakładu Zamawiającego;
 • Przygotowania terenu do posadowienia, montażu i uruchomienia urządzenia zgodnie z wymaganiami Wykonawcy wskazanymi w projekcie wstępnym;
 • Zapewnienia Wykonawcy nieograniczonego dostępu do miejsca montażu urządzenia na terenie zakładu Zamawiającego oraz niezbędnych warunków technicznych;
 • Niezwłocznego udzielania informacji i wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu umowy na prośbę Wykonawcy;
 • Niezwłocznego odbioru wykonanego Urządzenia z wyjątkiem tych jego elementów, które zostały wykonane niezgodnie z dokumentacją techniczną i wcześniejszymi uzgodnieniami;
 • Dokonywania terminowych płatności na rzecz Wykonawcy zgodnie z zapisami umowy.
 1. Wykonawca zobowiązany jest do:
  • Umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia pełnej kontroli postępu prac;
  • Terminowej realizacji przedmiotu umowy, przy czym niedotrzymanie zobowiązań przez Zamawiającego w § 3. pn. 1.6 przesuwa termin realizacji przedmiotu umowy o liczbę dni przekroczenia terminu płatności na rzecz Wykonawcy;
  • Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umową, wiążącą ofertą handlową  i zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem wstępnym;
  • Wykonania umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru prac montażowych;
  • Dostawy urządzenia na miejsce jego posadowienia;
  • Montażu i uruchomienia urządzenia,
  • Przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi urządzenia;
  • Przekazania Zamawiającemu wymaganej regulacjami prawnymi dokumentacji Urządzenia.

§4. FAKTURY I PŁATNOŚCI

 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości wskazanej w umowie oraz w sposób przewidziany umową.
 2. Płatności dokonuje się przelewem na konto bankowe

§5. ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

 1. Końcowy odbiór przedmiotu umowy potwierdzony Protokołem Odbioru Końcowego nastąpi jednorazowo przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego po uruchomieniu Urządzenia.
 2. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może odmówić podpisania Protokołu Odbioru Końcowego do czasu usunięcia wad.

§6. GWARANCJE

 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 24 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.
 2. Szczegółowe warunki gwarancji udzielanej przez Wykonawcę ujęte jako Ogólne Warunki Gwarancji stanowią załącznik  do umowy.
 3. Po skończonym okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania odpłatnie części zamiennych przez okres 10-ciu lat.
 4. Wykonawca zapewnia opiekę pogwarancyjną.

§7. KARY UMOWNE, OPŁATY MAGAZYNOWE

 1. Kary umowne mogą być stosowane pod warunkiem, że są zastosowane jednocześnie w stosunku do Zamawiającego i Wykonawcy.
 2. Zamawiający może zażądać zapisu w umowie o karach umownych dla Wykonawcy za przekroczenie terminu realizacji. Taki zapis upoważnia Wykonawcę do umieszczenia zapisu o karach umownych za przekroczenie przez Zamawiającego terminów płatności umieszczonych na fakturze VAT należnych zaliczek wynikających z umowy.
 3. Ustala się taki sam procent wartości umowy za każdy dzień przekroczenia terminu realizacji przez Wykonawcę i za każdy dzień przekroczenia przez Zamawiającego terminów płatności.
 4. Firma Enceko-Serwis może na życzenie Zamawiającego magazynować urządzenie od dnia (uzgodnionego w umowie) planowanej  dostawy urządzenia  do dnia dostawy proponowanej przez Zamawiającego. Warunkiem jest dopełnienie przez Zamawiającego 100% płatności wobec Wykonawcy. Za każdy dzień magazynowania urządzenia  nalicza się opłatę magazynową. Ustala się  opłatę  2,00 PLN /24 h za 1 m2 powierzchni magazynowej.

§8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Strony postanawiają, że oprócz okoliczności wymienionych w umowie oraz na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2017 poz. 459), przysługuje im prawo odstąpienia od umowy  w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od daty jej podpisania bez podania przyczyny odstąpienia. Odstąpienia od umowy należy dokonać poprzez przekazanie stronie stosownego oświadczenia na piśmie.

 1. Po upływie terminu 14 dni kalendarzowych Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:
 • Wykonawca ogłosi upadłość lub rozwiązanie firmy;
 • Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
 • Wykonawca przerwał realizację zadania;
 • Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji zadania;
 • Jeżeli Wykonawca nie wykonuje zadania zgodnie z niniejszą umową.
 1. Po upływie terminu 14 dni kalendarzowych Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli:
  • Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru przedmiotu umowy;
  • Zamawiający ogłosi upadłość lub rozwiązanie firmy.

Odstąpienie od umowy po upływie terminu 14 dni kalendarzowych powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

§9. SIŁA WYŻSZA

 1. W przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, które uniemożliwiły terminowe wykonanie zobowiązań – Strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu realizacji przedmiotu umowy.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wykonawca zastrzega sobie prawo zastosowania materiałów i podzespołów
  o porównywalnych parametrach do zaproponowanych w ofercie handlowej, w przypadku braku możliwości ich pozyskania w czasie umożliwiającym wywiązanie się z terminów realizacji określonych w niniejszej umowie.
 2. Strony przewidują możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
 3. W przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi Strony przewidują możliwość zmiany umowy, np. terminu realizacji zamówienia, warunków płatności, zmiany wartości zamówienia wynikającej ze zawężenia/rozszerzenia zakresu rzeczowego.
 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnej woli obu Stron wyrażonej w formie pisemnej i potwierdzonej podpisem wskazanych w niniejszej umowie przedstawicieli pełnomocnych.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 6. Ewentualne sprawy sporne wynikłe w toku realizacji przedmiotu niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny miejscowo właściwy dla siedziby

 

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

 1. ZAKRES GWARANCJI
 • Enceko-Serwis Sp. z o. o. udziela Nabywcy gwarancji na dostarczone Urządzenie w zakresie zgodności jego pracy z obowiązującą ofertą handlową stanowiącą załącznik do umowy sprzedaży.
 • Gwarancja nie obejmuje prawidłowej współpracy dostarczonego przez Enceko-Serwis Sp. z o. o. Urządzenia z innymi urządzeniami Nabywcy, o ile umowa sprzedaży nie stanowi inaczej.
 • Gwarancja obejmuje prawidłową pracę dostarczonego urządzenia tylko w przypadku, gdy Urządzenie jest eksploatowane zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej urządzenia.
 • Gwarancja na dostarczone Urządzenie wygasa w przypadku jego dalszej odsprzedaży przez Nabywcę, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 • Dostarczone urządzenia objęte gwarancją producenta serwisowane są przez autoryzowany serwis Enceko-Serwis Sp. z o.o.
 • Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia wydania urządzenia lub jego uruchomienia w zależności od zakresu obowiązków Wykonawcy określonych w umowie sprzedaży.

2. WYŁĄCZENIA Z GWARANCJI

 • Gwarancji nie podlegają:
  • Nośniki danych, na których jest dostarczane oprogramowanie,
  • Urządzenia, których jedyną wadą jest niekompatybilność, wady i uszkodzenia urządzenia powstałe z winy Nabywcy bądź w wskutek działania siły wyższej
   (np. pożar, piorun, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania itp.).
  • Bezpieczniki, żarówki, baterie, akumulatory, materiały eksploatacyjne.

3. UTRATA PRAW GWARANCYJNYCH

 • Gwarancja nie obowiązuje w przypadku niewykonania przeglądu technicznego po pierwszym roku pracy (licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego) Urządzenia lub po przerwie w pracy Urządzenia przekraczającej okres 3 miesięcy.
 • Gwarancja nie obowiązuje w przypadku wykonania ww. przeglądu technicznego przez firmę inną niż firma Enceko – Serwis Sp. z o.o. lub firma wskazana przez Enceko – Serwis Sp. z o.o. do wykonania przeglądu technicznego.
 • Nabywca traci prawo do gwarancji w przypadku eksploatacji Urządzenia w sposób niezgodny z wymogami zawartymi w dokumentacji Urządzenia, bądź w przypadku dokonania przeróbek oraz napraw bez uprzedniej pisemnej zgody Enceko – Serwis Sp. z o.o.

4. TRYB ZGŁASZANIA REKLAMACJI I WARUNKI SERWISOWE

 • Zgłoszenie reklamacji następuje w formie pisemnej przesłanej na adres siedziby Enceko-Serwis Sp. z o.o. oraz drogą elektroniczną na adres enceko@enceko.pl

5. TERMINY SERWISOWE

 • Enceko-Serwis Sp. z o.o. zobowiązuje się do naprawy sprzętu zgłoszonego w trybie reklamacyjnym w terminie 10 dni roboczych liczonych od daty wpłynięcia prawidłowego zgłoszenia,
 • W przypadku naprawy o szczególnym stopniu trudności, a także w razie konieczności sprowadzenia podzespołów i/lub części niezbędnych do naprawy, termin naprawy ulega przedłużeniu do 15 dni lub przedłużeniu o długości wynikającej z konieczności sprowadzenia podzespołów i/lub części,
 • terminy naprawy nie mają zastosowania w przypadku stwierdzenia trwającego dłużej niż 7 dni opóźnienia Nabywcy w zapłacie należności przysługujących Enceko-Serwis Sp. z o.o. na podstawie wystawionej faktury VAT. W powyższym przypadku do dnia uregulowania przez Nabywcę płatności w pełnej wysokości bieg ww. terminów ulega zawieszeniu i nie wiąże Enceko-Serwis Sp. z o.o.
 • Warunkiem wykonania naprawy przez Enceko-Serwis Sp. z o.o. jest zapewnienie przez Nabywcę nieograniczonego dostępu do Urządzenia oraz warunków niezbędnych do wykonania naprawy, w tym w szczególności zapewnienia zasilania energią elektryczną oraz stosowanego w Urządzeniu czynnika grzewczego.

6. PRZEPISY KOŃCOWE

 • Enceko-Serwis Sp. z o.o. nie wydaje kart gwarancyjnych. Gwarancją jest umowa i faktura.
 • Koszty napraw nie objętych gwarancją ponosi Nabywca.
 • Enceko-Serwis Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody i straty powstałe u Nabywcy z powodu braku możliwości korzystania z dostarczonego urządzenia.
 • Enceko-Serwis Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione przez Nabywcę wewnątrz urządzenia oraz na nośnikach danych dostarczanych do Serwisu Enceko-Serwis Sp. z o.o.
 • We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niniejszy regulamin opublikowano po raz pierwszy dnia 20 sierpnia 2017 r.

Data ostatniej aktualizacji: 31 lipca 2018 r.